Historia

HoppepetterskaGården
Historia

Den 100-åriga fastigheten, byggd i jugendstil, är synnerligen välskött och är uppförd av bröder i Logen nr 3 Amicitia. Ägare är Fastighetsföreningen Amicitia u.p.a - en ekonomisk förening bestående av medlemmar från Amicitia-logen.

Historia

Odd Fellows Ordenshus brukar vanligen ligga centralt på välbelägna tomter. Malmös ståtliga Ordenshus utgör definitivt inget undantag. Huset har en framträdande plats vid Gustav Adolfs torg i hörnet av Engelbrektsgatan i Malmös innerstad. Efter danskt mönster och i allmänhetens mun kallas det Odd Fellow Palatset, vilket är skrivet i stora elbelysta bokstäver tillsammans med de röda länkarna på husets fasad mot torget. Beteckningen palats brukar användas i samband med praktfulla, monumentala byggnader, och visst uppfyller huset med sin ståtliga resning och sitt dominerande läge dessa kriterier.

Vid logen Nr 3 Amicitias instituering 1888 hade landets första loge Nr 1 Scania, som tillkom 1884, sina lokaler vid Stortorget i Malmö. Det var därför ganska naturligt att den nya logen fick sin hemvist i samma lokaler. En fd danslokal utgjorde Ordenssal, biutrymmena var trånga och dåligt utrustade. Ganska snart tillsattes inom Amicitia-logen en kommitté för att ta sig an frågan om anskaffande av bättre lokaler. Scania-logen ville emellertid inte förändra äganderätten till huset och förbättringar av lokalförhållandena lät vänta på sig. 1891 tillsatte Amicitia därför ett utskott för anskaffning av lämpligare fastighet med äganderätt. 1898 bildades Fastighetsföreningen Amicitia med logebröder som medlemmar, vilka borgade för säkerhet avseende erforderligt kapital. Samma dag som föreningens stadgar registrerades hos landskansliet (numera Länsstyrelsen) - den 1 oktober 1888 - inköptes för 110 000 kr den fastighet - "Hoppepetterska gården" - där Ordenshuset sedermera uppfördes.

Genom en förödande brand i maj 1899 i Ordenslokalerna vid Stortorget, påskyndades arbetet med byggstart för det nya Ordenshuset. Kontakt togs med Scania för gemensam lösning av lokalfrågan, men resultatet blev negativt. I september 1899 beslutade styrelsen anskaffa nödvändiga ritningar och kostnadsförslag. Arkitekt August Lindvall utsågs 1902 att konstruera ett stenhus, sedermera tillsammans med arkitekt Oscar Hägg. Lindvall stod för planlösningar samt utförde konstruktionsberäkningar och arbetsritningar. Hägg fick ansvaret vad gäller den arkitektoniska utformningen av den komplexa fasaden.

Huset uppfördes under åren 1903-04 under ledning av byggmästare Johannes Åvall, som för 266 000 kr åtagit sig att bygga huset. Grundläggningshögtid ägde rum den 4 augusti 1903. Vid detta tillfälle inmurades i sockelstenen i porten åt Engelbrektsgatan en kopparlåda innehållande:
- Ett grundläggningsdokument
- Stadgar och matrikel avseende Odd Fellow korporationerna
- Malmö Stads Adresskalender för 1903
- ett exemplar av stadens dagliga tidningar

Den 27 oktober 1904 invigdes det nya huset och ordenslokalerna av Storsire Wilhelm Laurentz.

Dagen efter invigningen gav Sydsvenska Dagbladet Snällposten ett fylligt referat av lokalerna och festen.

"Odd Fellow-ordens nya lokaler invigdes igår högtidligen. Sedan ordensbröderna och de särskilt inbjudne - bland vilket märktes landshövding Tornerhjelm, stadsfullmäktiges ordförande d:r Herslow, kyrkorådets ordförande kyrkoherde Dalin, rektor Söderbaum samt ordensmedlemmarnes damer samlats till ett antal af omkring 300 i stora ordenssalen tog högtidligheten sin början med sång och bön. Sedan dessa vackra ceremonier försiggått anmodade öfvermästaren i logen Amicitia hr S Herrström storsiren för Sverige, grosshandlare Laurent att inviga byggnaden för sitt ändamål."